Distinguished Passouts

NAME OF STUDENT
YEAR
TOTAL MARKS
MARKS

OBTAINED

PERCENTAGE
RAVINDRA KR.AZAD
2002
500
451
90.2%
PRASHANT KUMAR
2002
500
451
90.2%
SAMPURNANAND
2003
500
447
89.4%
PRAGYA
2004
500
468
93.6%
APARNA
2005
500
454
90.8%
DAZY RANI
2006
500
462
92.4%
RAHUL KR. YADUKA
2007
500
480
96%
TANUSHREE 2008 500 468 93.6%
ANUJA PRIYA DARSHI 2009 500 468 93.6%
Gautam Krishna 2010 10 9.8 A1
NAFISH AFTAB ALAM 2011 10 10 A*
RICHA KUMARI 2011 10 10 A*
KUMAR SHIVAM 2011 10 10 A*
PREM PRAKASH 2011 10 10 A*
TUSHAR VATSA 2012 10 10 A*
AAYUSHI VERMA 2012 10 10 A*
ABHINAV JHA 2012 10 10 A*
KISHLAY VATSA 2012 10 10 A*
SAKSHI SAUMYA 2012 10 10 A*